naciśnij by wejść
 
 
zespół usługowo-mieszkaniowy
dzielnicy gdańsk-zaspa
    Dzielnice takie jak gdańska zaspa są miejscami,
w których potencjał nie zostaje w pełni wykorzystany.
Celem projektu było uzupełnienie zabudowy mieszka-
niowej o funkcje pierwotnie przewidziane w projekcie
dzielnicy, jednak z różnych względów nie zrealizowane.
    W projekcie zdecydowano się na stworzenie
nowego układu urbanistycznego opartego na algoryt-
mie, który miał dopełniać strukturę urbanistyczną w
oparciu o grupę wytycznych projektowych. Zdecy-
dowano się zastosować nowatorski materiał, nad
którym pracuje obecnie między innymi Rachel Arm-
strong na University College London- protocell. W tym
przypadku materiał miał zmieniać swoją strukturę, w
przypadku wysokiego stężenia dwutlenku węgla, mate-
riał staje się aktywnym uczestnikiem procesu fotosyn-
tezy. 
kładka
    Kładka ma stanowić istotny element w prze-
strzeni miasta. Stanowiąc odpowiedz na brak połączenia
między kampusem Uniwersytetu Gdańskiego, a nowo
powstającym centrum biznesowym oraz przystankiem
SKM. Forma kładki inspirowana jest węzłem, jest to
symbolicznie połączenie nauki z biznesem. 
    Dzięki zastosowaniu odpowiednio profilowanej 
konstrukcji stalowej możliwe było uniknięcie podpory, 
w strefie znajdującej się pomiędzy pasami ruchu. Obu-
dowa kładki została wykonana z cyfrowo fabrykowanych 
lakierowanych na biało płyt warstwowych. Oświetlenie 
wbudowane w kładkę zostało zaprojektowane w całości 
z użyciem niskoemisyjnego oświetlenie O-Led.
obiekt komunikacji historycznej
centrum dialogu "przełomy"
    Celem projektu było stworzenie miejsca, które
opowiadałoby o historii Szczecina od drugiej wojny
światowej do upadku komunizmu. Koncepcja zakładała
umieszczenie budynku niemal całkowicie pod ziemią,
dzięki czemu udało się utrzymać charakter placu miej-
skiego, który towarzyszył temu miejscu przez lata.
Dodatkowo dzięki wykorzystaniu kształtu zadaszenia
wytworzony został amfiteatr. 
    Budynek miał stanowić swojego rodzaju 
wędrówkę, multimedialną opowieść o mieście i jego 
historii. Przed wojną w tym miejscu znajdował się 
kwartał zabudowy mieszkalnej, jednak nie został 
on odbudowany po wojnie. Koncepcja zakłada
odtworzenia fragmentu murów w formie perforowanej 
blachy, miały by one przypominać odwiedzającym 
muzeum o historii tego miejsca. 
centrum sportowe akademi
marynarki wojennej w gdynii
    Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ogłosiła
konkurs na budowę nowego centrum sportowego.
Celem projektu było stworzenie obiektu sportowego
złożonego z dwóch boisk sportowych, kompleksu
basenów oraz stadionu lekkoatletycznego. 
    Idea projektu zakładała maksymalne wkom-
ponowanie się w teren oraz zachowanie maksymalnej
ilości istniejącej zieleni. Projekt tworzy układ prostych
budynków połączonych wspólną transparentną strefą
wejściową. Tworząc tym samym jedną z pierzei placu
Akademii.
    Projektowane budynki są samowystarczalne 
energetycznie dzięki zastosowaniu ogrzewania geoter-
malnego oraz kolektorów słonecznych, zoptyma-
lizowano również system ogrzewania wody basenowej
oraz zastosowano niskoemisijne oświetlenie.